Фирмата РЕКУМ од Маврово им ги одржува печките и сушарите на:

 

1.  Македонија

  • Скопје: Техничка контрола - Железара, ТМФ, РУБИН-КАРМИН, МЗТ-Леарница, Примекс, Житолукс, МЗТ-Енергетика и др.
  • Охрид: Сидерос, ПЛН, Езерка, Амак, ЕМО и др.
  • Гостивар: КЕМ, Ми-Мак, Сарцхем, Тулана, Ладилник и др.
  • Струмица: Неметали-Огражден, Санитарна керамика, агрометал и др.

 

2.  Бугарија

  • Аурбус-Пирдоп, Асарел-Панаѓуриште, Биталдент-Софија и други.

 

3.  Косово

  • Сарцхем цементара, Силкапор-Качаник, Невлепенец-Качаник, Фероникел-Глоговац, КЕК-Обилиќ и др.

 

ТЕЦ Осломеј,  РЕК Битола и СИЛМАК - Југохром.
Лабараториска опрема за ТЕЦ Осломеј, Вардар Доломит, Силмак, Витаминка, ДРАГО и др.

Новитети

Фирмата Рекум е основана 1987 год во Маврово – Македонија Од тогаш па се до ден денес Рекум се развива и го проширува својот опсег на работа.

Основна дејност на Рекум е производство и сервис на сите видови: лабараториски, забарски, златарски и полуиндустриски електрични печки .

Сметка: 200-0000287378-91
Депонент на стопанска банка АД Скопје
ЕДБ: МК5007983105702
Адреса: УЛ. Светозар Пепоски бр: 51/8
1230 Гостивар
Тел/Факс: 042/217-778
Моб: 00389 70/22 98 99
Моб: 00389 75/22 98 99
email: rekummavrovo@yahoo.com