Лабараториски Печки

Работни Комори

Работните комори се изработуваат од високоалуминозни материјали а по барање на купците ги изработуваме и од силициумкарбид.

Работните комори се со најразлични димензии .

Тип max T
внатрешни димензии (mm)
надворешни димензии
снага
напојување
Лп 1
1100 C
130х100х200 350х350х300 1.5 КВ
220 V
Лп 2
1100 C 200х120х250 400х400х450 3 КВ 220 V
Лп 3 
1100 C 220х150х300 450х450х500 3.3 КВ 220 V
Рекум ТП 300 фи 300х350
600х700 5 КВ 380 V

 

На барање од купувачите работните комори ги изработуваме и по други димензии.

Махималната работна тепература на лабараториските печки може да биде и до 1300 ◦ С.

Терморегулацијата се вградува по избор на купувачот а може да биде он/оф или пид регулација.

 

Печки за порцелан и керамика

Се изработуваат по барање на купувачот со најразлични димензии.

Водење на процесот на загревање е со помош на дигитални пид контролери кои овозможуваат правилно загревање и ладење на печката.

 

Печки за жарење и за термичка обработка на метали

Се изработуваат по најразлични димензии.

Работна температура мах до 1150 ◦С

Дигитална терморегулација .


Печки за топење на злато

Ги изработуваме по најразлични димензии на работната комора.

Мах. Работна температура 1150 ◦С

 

Забарски печки

Ги изработуваме по најразлични димензии.

Мах. Работна температура 1150 ◦С

Laboratory ovens

Новитети

Фирмата Рекум е основана 1987 год во Маврово – Македонија Од тогаш па се до ден денес Рекум се развива и го проширува својот опсег на работа.

Основна дејност на Рекум е производство и сервис на сите видови: лабараториски, забарски, златарски и полуиндустриски електрични печки .

Сметка: 200-0000287378-91
Депонент на стопанска банка АД Скопје
ЕДБ: МК5007983105702
Адреса: УЛ. Светозар Пепоски бр: 51/8
1230 Гостивар
Тел/Факс: 042/217-778
Моб: 00389 70/22 98 99
Моб: 00389 75/22 98 99
email: rekummavrovo@yahoo.com